NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

BUDOWANIE POZYCJI MAŁOPOLSKI W EUROPEJSKICH SIECIACH WSPÓŁPRACY


Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej, między innymi pomiędzy regionami UE, angażujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych, w szczególności z różnych państw członkowskich UE, a także najbliższych sąsiadów (tj. mających wspólną granicę administracyjną z Rzeczpospolitą Polską). Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach, m.in.: edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia. Szczególnie pożądane będą projekty realizowane z instytucjami z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego i promujące idee:
• partnerstwa publiczno-prywatnego,
• gospodarczych przedstawicielstw Małopolski zagranicą,
• turystyki wiejskiej,
• finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć kulturalnych,
• produktów turystycznych,
• odnawialnych źródeł energii,
• zarządzania polityką regionalną,
• zarządzania służbą zdrowia.
 
Projekty mogą zakładać realizację działań zarówno na obszarze Małopolski jak i zagranicą.
Projekty współpracy (niegenerujące zysku) będą polegać w szczególności na:
• organizacji wizyt studyjnych,
• organizacji staży, szkoleń, konferencji, warsztatów w celu wymiany doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników,
• wypracowaniu modeli/wytycznych/strategii w oparciu o poznane w ramach projektu rozwiązania zagraniczne, gotowych do wdrożenia na gruncie polskim przez zainteresowane podmioty/instytucje z terenu Małopolski,
• wymianie grup młodzieży ze szkół małopolskich różnego szczebla oraz organizacji z sektora pozarządowego prowadzącego do wzmocnienia więzi europejskich oraz poznania tradycji, kultury i zwyczajów partnerów,
• utworzeniu nowych sieci współpracy/przystępowaniu do już istniejących sieci (spotkanie organizacyjne, określenie zasad i celów funkcjonowania sieci, utworzenie platformy wymiany informacji, w szczególności utworzenie strony internetowej),
• animowaniu pracy sieci np. poprzez organizację wystaw, spotkań, warsztatów, seminariów.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 160 000 zł,  a maksymalna 2 000 000 zł.
Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin składania wniosków upływa 2 sierpnia 2013 r.  lub do dnia zamknięcia naboru (tj. publikacji listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania wyczerpujących 140% środków dostępnych na konkurs (wg kursu obowiązującego w dniu zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:
http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayApplication.aspx?List=03a5dd6c-b6d3-4ff0-a174-8ebebfc313c6&ID=56&Source=http%3a%2f%2fwww.fundusze.malopolska.pl%2fmrpo%2fSitePages%2fListApplications.aspx