NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


Jak założyć stowarzyszenie?

Co to jest stowarzyszenie i jakie są jego formy?
Stowarzyszenie jest to zrzeszenie trwałe, dobrowolne, samorządne o celach niezarobkowych, które składa się z minimum 15 osób (dot. stowarzyszenia  zarejestrowanego w KRS) lub minimum 3 osób (dot. stowarzyszenia zwykłego, tzw. nierejestrowego).

Kto może tworzyć stowarzyszenie?
Stowarzyszenie mogą tworzyć obywatele polscy, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych, małoletni w wieku 16-18 lat, małoletni poniżej 16 lat- tylko za zgodą przedstawicieli ustawowych, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz cudzoziemcy nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP ( pod warunkiem, że statut stow. przewiduje taką możliwość).

Związki stowarzyszeń
Oprócz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS i stowarzyszeń zwykłych prawo polskie przewiduje możliwość tworzenia związków stowarzyszeń, które składają się z minimum 3 stowarzyszeń.
Związek  stowarzyszeń mogą tworzyć również inne osoby prawne, które nie mają celów zarobkowych np. Fundacje. Osoby prawne, które mają cele zarobkowe, mogą być jedynie członkami wspierającymi związku

Stowarzyszenie zwykłe składa się z minimum 3 osób, nie posiada osobowości prawnej, działa w oparciu o regulamin i musi zgłosić swoje istnienie organowi nadzorującemu.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich, co oznacza, że nie może ubiegać się o dofinansowanie w konkursach grantowych, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Ponadto stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych oraz prowadzić działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie takie może rozpocząć działalność, jeśli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia organ nadzoru nie zakazał jego działalności. Organem nadzoru jest starosta lub prezydent miasta jeśli stowarzyszenie ma siedzibę w mieście na prawach powiatu.

Co istotne stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej ale ma zdolność prawną.

Warunkiem istnienia i działania stowarzyszenia zwykłego jest uzyskanie numeru REGON, NIP i założyć konto bankowe.

Stowarzyszenie rejestrowe czyli takie, do którego utworzenia wymagane jest minimum 15 osób to jedna z najczęściej wybieranych forma prowadzenia działalności w trzecim sektorze.
Dla rozpoczęcia działalności takiego stowarzyszenia  wymagane jest zrealizowanie kolejnych etapów, które doprowadzą do prawomocnego rozpoczęcia działalności.
Po pierwsze członkowie założyciele powinni opracować statut przyszłego stowarzyszenia. Temu dokumentowi warto poświęcić więcej uwagi, bowiem od niego zależy to jak stowarzyszenie będzie funkcjonowało od strony formalnej, ale także określa cele tego stowarzyszenia i sposób ich realizacji.

Statut stowarzyszenia musi zwierać informacje takie jak:
•    Nazwa stowarzyszenia
•    Teren działania i siedziba
•    Cele i sposoby ich realizacji
•    Sposób nabycia/ przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
•    Władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje ( w tym zasady działania: wlanego zebrania członków, zarządu, komisji rewizyjnej)
•    Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał
•    Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich
•    Zasady wprowadzania zmian w statucie
•    Sposób rozwiązania stowarzyszenia
Fakultatywnie do statutu można wpisać:
•    Zasady tworzenia jednostek terenowych
•    Prowadzenie działalności gospodarczej

Zebranie założycielskie
Kolejnym etapem tworzenia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Wszyscy zainteresowani powinni zostać powiadomieni o terminie i miejscu tego zebrania. Przed zwołaniem zebrania powinien już istnieć projekt statutu. Dla ważności takiego zebrania wymagany jest udział minimum 15 osób- członków założycieli.
W trakcie spotkania założycielskiego konieczne jest powołanie komitetu założycielskiego, który będzie dokonywał wszelkich formalności i czynności rejestracyjnych. Fakt wyboru zarządu nie zwalnia od podjęcia uchwały o wyborze komitetu założycielskiego ( taki obowiązek wynika z art. 9 ustawy prawo o stowarzyszeniach).

Rejestracja
Po przyjęciu uchwał o wyborze komitetu założycielskiego, przyjęciu statutu, wyborze zarządu (wyboru zarządu można dokonać dopiero po zarejestrowaniu stowarzyszenia) , komitet kieruje do sądu wniosek o rejestrację.
Wniosek składa się na formularzu podstawowym, którym jest formularz - KRS W 20. Pozostałe formularze załącza się w zależności od zgłaszanych wniosków.
KRS WK- to formularz, na którym zgłasza się organy podmiotu, a zatem zarząd i komisję rewizyjną.
KRS – WF- założyciele – to formularz składany tylko wówczas, gdy na zebraniu założycielskim nie wybrano władz.
KRS – WM- przedmiot działalności – składany tylko wówczas, gdy zgłaszamy jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców

Do wniosku o rejestrację składa się następujące załączniki:
•    Statut stowarzyszenia- 2 egzemplarze podpisane przez komitet założycielski (lub przez zarząd jeśli zostanie wybrany)
•    Protokół z zebrania założycielskiego- 2 egz. podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
•    Lista członków założycieli ( 2 egz. podp. przez przew. i sekr. zebrania)
•    Podjęte na zebraniu uchwały (2 egz. podpisane jak wyżej)

W przypadku, gdy stowarzyszenie rejestruje działalność gospodarczą, składa również uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia.
Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej lub wniosek o zwolnienie z kosztów.
Art. 17 pkt. 4 ustawy prawo o stowarzyszeniach zwalnia m.in. stowarzyszenia z obowiązku ponoszenia opłaty sądowej.
Ze zwolnienia nie korzysta organizacja, która rejestruje działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców, wówczas opłata za wpis wynosi 1500 PLN (1000 PLN wpis do rejestru przedsiębiorców + 500 PLN ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokumenty rejestracyjne podpisuje komitet założycielski

Sąd ma 3 miesiące od dnia złożenia wniosku na rozstrzygnięcie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia.
Sąd rejestrowy wysyła do starosty (organu nadzorującego) odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Starosta ma 14 dni licząc od dnia doręczenia wniosku na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.
Sąd rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący o wpisaniu stowarzyszenia do KRS.

Oddziały stowarzyszenia
Jeżeli statut stowarzyszenia zakłada taką możliwość, stowarzyszenie może tworzyć oddziały. Oddział stowarzyszenia może działać w dwóch formach: oddziału posiadającego własną osobowość prawną i nieposiadającego tej osobowości. W drugim przypadku oddział podlega całkowicie głównemu stowarzyszeniu, które podejmuje wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniem oddziału.
Dla powstania oddziału stowarzyszenia niezbędna jest inicjatywa osób, które chcą ten oddział
tworzyć lub organizacji macierzystej. Procedura zakładania oddziału jest taka jak procedura zakładania stowarzyszenia.

Przed rozpoczęciem działalności Stowarzyszenie musi uzyskać:
•    REGON ( formularz RG 1, Urząd Statystyczny)
•    Konto bankowe (dowolnie wybrany bank)
•    NIP (formularz NIP-2, wymagana jest decyzja w sprawie nr REGON)

Oba w/w numery (NIP i REGON)  trzeba zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia takiego dokonuje się na formularzu KRS Z20 wraz z załącznikiem KRS- ZY.

Likwidacja stowarzyszenia
Jeżeli ustanie działalności stowarzyszenia następuje wskutek  jego rozwiązania na podstawie własnej uchwały, likwidatorami są członkowie zarządu, pod warunkiem, że statut lub uchwała ostatniego walnego zebrania nie stanowi inaczej.

W  przypadku, gdy  o rozwiązaniu stowarzyszenia decyduje sąd, to on wyznacza likwidatora.

Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie. W trakcie likwidacji likwidator musi  zabezpieczyć majątek stowarzyszenia przed jego nieuzasadnionym uszczupleniem, zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem swego imienia , nazwiska i miejsca zamieszkania, dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
Po zakończeniu likwidacji , likwidator zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z KRS.

Jeśli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który przedłuża likwidację lub zmienia likwidatorów.

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub uchwale walnego zgromadzenia członków. Jeżeli jednak brak jest jednego z w/w dokumentów sąd decyduje o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

PODSTAWA PRAWNA

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2001, nr17, poz.209 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z dnia 5 listopada 2003 r.)
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 z 2005 r. poz. 1398, z późn. zm.)

oprac. Anna Konopacka