NGO kolping.pl

Profesjonalne NGO - portal organizacji pozarządowcyh

Wyszukiwarka

ona Tyle problemów!Statut, wnioski, księgowość.Jak to wszystko ogarnąć?!

on Nie martw się! Pomogą ci w Kolpingu!. Znowu działają Centra Wspierania NGO Kolping w Krakowie i Bochni.

ona W takim razie biegnę się zapisać na bezpłatne konsultacje!


funduszePortal Funduszy Europejskich: Program Kapitał Ludzki

Fundusze na działalność dla dzieci i młodzieży


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Prowadzi klika programów w zakresie edukacji:
-    Program ”English Teaching” ma na celu wsparcie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocji wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem jest wyrównywanie, w powyższym zakresie, szans edukacyjnych dzieci i młodzieży spoza dużych aglomeracji miejskich. W dotychczasowych edycjach programu (2000-2009), dzięki ponad 500 projektom dofinansowywanym na zasadach konkursowych, w wielu polskich szkołach powstały Kluby Miłośników Kultury Anglosaskiej i Języka Angielskiego.
-    Program „Równać szanse” -realizowany od 2001 r. ma na celu wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży, głównie z gimnazjów i szkół średnich na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.
-   Program „Wolontariat studencki” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu grupy studentów-wolontariuszy (od dwóch do pięciu osób), realizują przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży. Projekty prowadzone są w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego, oraz w wakacje i ferie. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności: mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne, lingwistyczne, itd.
-    Program „Przedsiębiorczość w szkole” ma na celu wspieranie inicjatyw zmierzających do stymulowania i rozwijania ducha przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich, przede wszystkim w małych miastach i na wsi.

Więcej informacji na stronie www.pawf.pl


Fundacja Wspomagania Wsi wspiera inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne mieszkańców wsi i małych miast, oraz inicjatywy związane z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich. Organizuje corocznie kilka konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, rad parafialnych z małych miast i wsi:

Konkursy dla dzieci:
-    Pożyteczne ferie 2009 – w ramach konkursu finansowane były projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do 6 000 mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia.
-    Nasza świetlica, nasz klub – w ramach konkursu można uzyskać dotację na utworzenie i prowadzenie świetlicy lub wiejskiego klubu. Konkurs jest skierowany do mieszkańców popegeerowskich wsi i osiedli (organizacji działających w osiedlach i wsiach). Aby wziąć udział w konkursie należało zgłosić projekt, którego celem była poprawa jakości życia i edukacji oraz stworzenie dostępu do informacji mieszkańcom popegeerowskich wsi lub osiedli.

Więcej informacji na stronie: www.fww.org.pl lub www.witrynawiejska.org.pl


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży prowadzi działania prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, formowania się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne. Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami stara się wyrównywać szanse dzieci i młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk gdzie ich sytuacja jest trudna. Wspierając rozwój intelektualny, społeczny oraz fizyczny dzieci i młodzieży zwiększa ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy. Przyznaje dotacje finansowe, organizuje szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych. Prowadzi programy szkoleniowe dla wychowawców prezentujące nowe metody pracy z młodymi ludźmi.

W 2009 r. fundacja realizowała następujące programy:
-    Program „Równać Szanse” ma na celu wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).
-    Program „Dbajmy o rozwój dzieci z nestle aquarel” ma na celu stworzenie miejsc dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat, które wraz ze swoimi opiekunami będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, poznawać nowe formy aktywności intelektualnej i motorycznej / fizycznej oraz nawiązywać przyjaźnie i korzystać z pozytywnych wzorców społecznych. W szerszym kontekście uczestnicy będą mogli integrować się i współdziałać z lokalną społecznością oraz propagować nowe idee wspólnego spędzania wolnego czasu z najbliższymi. Założeniem klubów jest stworzenie alternatywy dla istniejących społecznych i rodzinnych nawyków poprzez przedstawienie wachlarza propozycji pozalekcyjnych – równie atrakcyjnych dla dzieci, jak i ich opiekunów.
-    Program „Biblioteka – centrum informacji lokalnej” ma na celu podniesienie jakości pracy z dziećmi i młodzieżą w warunkach pozaszkolnych, opracowanie modelowych projektów działań edukacji nieformalnej, tworzenie nowych przestrzeni pracy z dziećmi i młodzieżą.
-    Program „Świetlica - moje miejsce” ma na celu stworzenie dla dzieci w wieku 8 – 13 lat takiej świetlicy, na którą składają się: odpowiadająca ich wiekowi, estetyczna i przyjazna aranżacja przestrzeni, nowe wyposażenie, ciekawe zajęcia oraz świadoma obecność rodziców i pracowników świetlicy; zapewnienie warunków dla harmonijnego rozwoju dziecka, zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, rozwoju wszystkich zmysłów, które warunkują pełną percepcję otaczającej rzeczywistości oraz podnoszenie możliwości  umysłowych. Przygotowanie rodziców i pracowników świetlic do aktywnego i świadomego uczestnictwa w zajęciach badawczych, technicznych, intelektualnych itp. z dziećmi w prowadzonych świetlicach.

Więcej informacji na stronie: www.pcyf.org.plFundacja Banku Zachodniego WBK od ponad 10 lat pomaga dzieciom z rodzin ubogich i bezrobotnych inwestując w ich edukację, aby miały możliwość realizowania swoich marzeń, planów i potrzeb w dorosłym życiu. Prowadzi autorskie projekty na terenie całego kraju. Dzieci uczestniczą w profesjonalnych warsztatach fotograficznych i filmowych, podczas których tworzą własne reportaże i filmy. Organizuje i finansuje kursy tematyczne: językowe, komputerowe, muzyczne oraz sportowe. Przyznaje stypendia naukowe najzdolniejszym dzieciom, które nie miały szansy na rozwój swojego talentu. Poprzez projekt grantowy wspiera rocznie ponad 500 organizacji i instytucji z najmniejszych miast i miasteczek. Swoimi działaniami obejmuje co roku prawie 20 000 dzieci.

-    Program „Bank dziecięcych uśmiechów” – w jego ramach finansowane są projekty, które odpowiadają na zapotrzebowanie danego dziecka lub grupy dzieci. poprzez organizowanie lub finansowanie indywidualnych lub grupowych kursów: językowych, muzycznych, artystycznych, komputerowych, sportowych, logopedycznych, zakup sprzętu oraz materiałów do wyposażenia placówek (np. gry edukacyjne, sprzęt sportowy),organizowanie wycieczek edukacyjnych (do 3 dni), szkolenia dla pracowników i wolontariuszy (np. z metod pracy z dziećmi, z motywowania, z pracy z dziećmi z zespołem ADHD itp.), konsultacje z psychologami, specjalistami, logopedami itp., porady prawne

Więcej informacji na stronie: www.bdu.bzwbk.pl


Fundacja Przyjaciółka powstała by nieść pomoc dzieciom, przede wszystkim tym które wychowują się poza własną rodziną, i które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie. Podejmuje również działania wspierające rodziny.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, utrzymującą się z darowizn. Pracuje w ramach dużych programów często opartych na wolontariacie, realizuje także akcje na rzecz dzieci.

-      Program „Wolontariat na rzecz Dzieci” pomaga znaleźć wolontariuszy chętnych do pracy w domach dziecka, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i świetlicach środowiskowych.
-       Fundusz stypendialny utworzony wspólnie z firmą Henkel przyznaje stypendia młodzieży szkolnej i studentom
-    Program „Przyjaciele Jelonka – wiedzieć, rozumieć, poznawać” pozwala wielu dzieciom, szczególnie w mniejszych miejscowościach, na rozwijanie swoich talentów i zainteresowań poprzez wspieranie działań lokalnych świetlic (program dla woj. warmińsko-mazurskiego)
-    Program „Rodzina - Dom budowany miłością” powstał, aby wesprzeć dzieci i pomóc w stworzeniu im możliwości wychowania w rodzinie również poprzez pomoc w budowie i remoncie budynków i pomieszczeń, w których schronienie znajdują dzieci i ich opiekunowie zastępczy. Program ma także za zadanie promowanie dobrych praktyk i wiedzy o rodzinnych formach opieki.

Więcej informacji na stronie www.fundacja.przyjaciolka.pl


Fundacja Oriflame Dzieciom jest organizacją pozarządową nieprowadzącą działalności gospodarczej. Od ponad 10 lat pomaga stworzyć dzieciom prawidłowe warunki rozwoju i dorastania, co daje im szansę na dobry wybór – dobrą przyszłość.

-    Program „a Kuku” został stworzony specjalnie dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka i ma na celu spełnianie marzeń tych dzieci.
    Program „Dbamy o zdrowie” ma na celu niesie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością, stwarzając im możliwości jak najpełniejszego rozwoju, poprzez współfinansowanie różnych form rehabilitacji dobrze zorganizowaną, kompleksową pomoc medyczno-terapeutyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną.
   
-    Darowizny rzeczowe
    Dwa razy w roku (maj i listopad) Fundacja przekazuje darowizny rzeczowe w postaci produktów z naturalnych składników do rodzinnych domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i ośrodków szkolno-wychowawczych.

   
Więcej informacji na stronie: www.oriflamedzieciom.pl